Soutěž ukončena. Výherkyni gratulujeme! Všem zúčastněným děkujeme a budeme se těšit u další soutěže. Skvělý burger si u nás ale můžete objednat už dnes :)


Chceš vyhrát přenosný gril, který si můžeš vzít kamkoliv?

Zapoj se s námi do jarní soutěže a vyhraj luxusní gril Weber GoAnywhere v hodnotě 2 490 Kč!

.Pravidla jsou jednoduchá:

  1. Objednej od 25.3. do 30.4.2019 alespoň jeden burger přes online objednávkový systém na https://www.masterburger.cz/menu/
  2. Napiš, co sis obejdnal(a) do komentáře pod soutěžní příspěvek na Facebooku/Instagramu. Čím více objednávek/komentářů, tím větší šance na výhru :)
  3. Těš se na 2.5.2019, kdy vylosujeme jednoho z vás

Výherce uveřejníme na Facebooku + Instagramu a spojíme se s ním emailem (uvedeným v objednávce) ohledně předání výhry.

Uplná pravidla soutěže

Pořadatel: 

MASTER GRILL s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČO 04201051, DIČ CZ04201051, zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, C. 244062

Organizátor: 

UNIKUM Solutions, Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 29031915

DIČ: CZ29031915, zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, C. 161399

Doba a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá vždy na facebookových stránkách https://www.facebook.com/masterburger.cz/, případně na Instagramu https://www.instagram.com/masterburger.cz/ a to v době uvedené pořadatelem vždy při vyhlášení každé soutěže. Přesná doba trvání soutěže je vždy vymezena v jejím vyhlášení.

Průběh a princip soutěže:

Soutěž probíhá na facebookové stránce a na Instagramu. Soutěžící se zapojí do soutěže o výhru tak, že po objednání minimálně jednoho burgeru online přes objednávkový systém na https://www.masterburger.cz vloží obsah (jednotlivé položky) objednávky (vytvořené v době konání soutěže, tzn. mezi 25.3.2019 a 30.4.2019) do komentáže pod soutěžní příspěvek na Facebooku nebo Instagramu

Podmínky účasti v soutěži:

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou v České republice, která je registrována na sociální síti Facebook nebo Instagram, má po celou dobu soutěže aktivní svůj FB/IG účet a splní stanovená pravidla soutěže s následující výjimkou (dále jen "Soutěžící"): Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k pořadateli či organizátorovi anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé.

Oznámení a předání výher:

Pro oznámení výher jednotlivým výhercům jsou vždy užity kontaktní údaje zpřístupněné účastníky na jejich facebookovém či instagramovém profilu a emailové adrese, kterou uvedli při objednávce. Výherci jsou zároveň zveřejněni na facebookové stránce a Instagramu u příslušného soutěžního postu. Informace o předání výhry jsou zasílány emailem na výhercem sdělenou emailovou adresu, a to do 5 dnů od skončení soutěže, nebo je mu výhra předána jiným způsobem na základě předchozí dohody. Nereaguje-li výherce na zaslanou zprávu o výhře do tří dnů od jejího sdělení pořadatelem, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher. 

Pravidla soutěžních příspěvků:

Ze soutěží jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného posouzení pořadatele protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní či jakkoliv neodpovědné jednání účastníků či jiných osob. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit Soutěžícího, jehož chování či FACEBOOK profil odporuje pravidlům sociální sítě FACEBOOK. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti FACEBOOK. Pořadatel upozorňuje Soutěžící, aby při zveřejňování svých příspěvků neporušovali zákony, neriskovali případné právní postihy a chovali se zodpovědně, slušně a zdvořile. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže nebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o příspěvcích technicky pro soutěž nepoužitelných.

Autorská a jiná práva:

Soutěžící souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci pořadateli bez časového, teritoriálního a množstevního omezení k tomu, že jím vložený příspěvek včetně jména autora bude zveřejněn na Internetu v souvislosti se soutěží. Soutěžící též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na internetu šířit mimo vůli pořadatele a za takové šíření již pořadatel neodpovídá. Soutěžící vždy ručí za to, že je výhradním autorem jím vloženého příspěvku nebo že má od autora a všech osob podílejících se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v rozsahu zde uvedeném a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu pořadateli. V případě další potřeby užití takového díla pořadatelem nad rámec výše uvedený Soutěžící souhlasí s tím, že v návaznosti na vznesený požadavek pořadatele písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla pořadatelem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Za toto užití Soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění.

Ochrana osobních údajů:

Osobní údaje Soutěžícího v rozsahu jméno, příjmení, profilová fotografie, u výherce poté emailová adresa, telefonní číslo a adresa pro doručování, případně další údaje, uvolněné v rámci Facebook permission dialogu, budou zpracovány organizátorem soutěže jako správcem a dále pořadatelem jako zpracovatelem, a to pro účely účasti Soutěžícího v soutěži a předání výhry výhercům soutěže. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání soutěže, respektive v případě výherců, do předání výhry výhercům. Organizátor má dále zájem na zařazení výherců do své marketingové databáze pro účely zasílání reklamních sdělení. Osobní údaje výherců v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa tak budou pro tento účel zpracovávány i po ukončení soutěže, a to po dobu 5 let od jejího ukončení. Právním základem pro takové zpracování je přitom oprávněný zájem organizátora; subjekt údajů (výherce) je proti takovému zpracování oprávněn vznést námitku. Soutěžící má jako subjekt údajů následující práva:

1. právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od organizátora může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto osobní údaje případně zpřístupněny,

2. právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,

3. právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje Soutěžícího zpracovávány nezákonně,

4. právo na omezení zpracování osobních údajů Soutěžícího,

5. právo na přenositelnost údajů, dle kterého může Soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,

6. právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů Soutěžícího, případně proti profilování,

7. právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další důležité podmínky soutěží

Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených Soutěžícím v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel Soutěžícím je pořadatel oprávněn neumožnit Soutěžícímu účast v soutěži, případně jej ze soutěže vyloučit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí pořadatele o takovém opatření je konečné. Soutěžící nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči Soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhry nejsou právně vymahatelné. Za kvalitu výher ručí jejich dodavatelé, kteří také vyřizují případné reklamace. Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídá za funkčnost aplikace FACEBOOK, doručení zpráv či výher. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních facebookových stránkách, kde budou k dispozici platná a úplná pravidla.


Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti FACEBOOK. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti FACEBOOK. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány pořadateli, nikoliv Facebooku. Pořadatel tímto informuje účastníky, že na soutěžních webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Bližší informace o používání cookies jsou k dispozici v dokumentu Prohlášení o používání cookies přístupném zde.